Tür:
Restorasyon
Tarih:
Kasım 22, 2020

Bayburt şehir merkezi Camiikebir Mahallesi içerisinde Bayburt Bedesteni ile Saat Kulesi arasında yer almaktadır. Yapı 7 pafta, 210 ada ve 59 parsel numaralı alanda bulunmakta olup Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 28.11.1990 gün ve 281 sayılı kararıyla tescil edilmiştir

Yapının batı yönde bulunan yuvarlak kemerli giriş kapsının üzerindeki balkon kapısı ile çatı saçağı arasına yerleştirilmiş olan bir kitabesi bulunmaktadır. Yatay dikdörtgen şeklindeki kitabe iki satır olarak günümüz Türkçesiyle düzenlenmiştir. Kitabenin birinci satırı kazınarak tahrip edildiği için okunamamaktadır. Burada muhtemelen ya yapının adı ya da banisinin ismi yazılmıştı. İkinci satırda ise 1925-1929 tarihleri yer almaktadır. Bu göre yapı Cumhuriyet Döneminin ilk devrinde 1925-1929 yılları arasında 4 yıl içinde inşa edilmiştir.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuş olan çarşı günümüzde var olan dükkânları ile U plan sergilemektedir. İki katlı bir düzenlemesi olan yapının batı tarafında ve iç kısmında dükkân sıraları yer almaktadır. Ayrıca çarşının kuzey yönündeki kolunda üç adet daha tescillenmiş olan dükkân ile birlikte toplamda on beş dükkândan oluşmaktadır. Dükkanlar iki katlı olarak düzenlenmiştir. U plan şeklinde olan çarşının orta kısmında ise girişi batı yönde çıkışı doğu yönde olan revaksız bir avlusu bulunmaktadır